Tuesday, March 13, 2012
acharyaa pratishtha BHARAT YOGA & KATHAK CLASSES CHINA

Acharyaa Pratishtha's BHARAT YOGA classes at South Africa
acharyaa pratishtha's choreography krishna
acharyaa pratishtha with shri pranam pandya of gayatri pariwar
acharyaa pratishtha with shri chinmaya pandya of gayatri pariwar
- mrinalasana lotus pose
acharyaa pratishtha sharma

Aacharyaa Pratishtha in different moods